σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι (John 19:29)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  There Stood a Jar Full of Sour Wine.  So Having Put a Full Sponge of Sour Wine on a Branch, They Offered of it to the Mouth

The text is, “σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι”.

σκεῦος ->neuter, singular, nominative noun -> a jar | a vessel

ἔκειτο -> third person, singular, imperfect, middle, indicative verb -> there stood

ὄξους -> neuter, singular, genitive noun -> of sour wine | of vinegar

μεστόν -> neuter, singular, nominative adjective -> full

σπόγγον -> masculine, singular, accusative noun -> a sponge

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

μεστὸν -> neuter, singular, nominative adjective -> full

τοῦ -> neuter, singular, genitive article -> of the

ὄξους -> neuter, singular, genitive noun -> sour wine | vinegar

ὑσσώπῳ -> feminine, singular, dative noun -> a a branch

περιθέντες -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> having put on

προσήνεγκαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they offered

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> of it

τῷ -> neuter, singular, dative article -> to the

στόματι -> neuter, singular, dative noun -> mouth

The meaning of this verse is,

There stood a jar full of sour wine.  So having put a full sponge of the sour wine on a branch they offered of it to the mouth.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι (John 19:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation