λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι (John 13:37)

The estimated reading time for this post is 62 seconds

Title:  Peter Says to Him, “Lord, Because of What Am I Not Able to Follow You Now?”

The text is, “λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal,masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Πέτρος”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Peter”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning, “Lord”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “because of”.

“τί”:  neuter, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “what”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“δύναμαί”:  first person, singular, present, middle, indicative verb meaning “I am able”.

“σοι”:  second person, personal, singular, dative pronoun meaning “you”.

“ἀκολουθῆσαι”:  aorist, active, infinite verb meaning “to follow”.

“ἄρτι”:  temporal adverb meaning “now”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ψυχήν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “life”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“ὑπὲρ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “for”.

“σοῦ”:  second person, personal, singular, genitive pronoun meaning “you”.

“θήσω”:  first person, singular, future, active, indicative verb meaning “I will lay down”.

The meaning of this verse is,

Peter says to him, “Lord, because of what am I not able to follow you now?  I will lay down my life for you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι (John 13:37) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation