Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· κύριε, ποῦ ὑπάγεις (John 13:36)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  Simon Peter Says to Him, “Lord, Where Do You Go?” 

The text is, “Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη [αὐτῷ] Ἰησοῦς· ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον”.

“Λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“Σίμων”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Simon”.

“Πέτρος”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Peter”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Lord”.

“ποῦ”:  interrogative particle meaning “where”.

“ὑπάγεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you do go”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“ὑπάγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I go”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“δύνασαί”:  second person, singular, present, middle, indicative verb meaning “you are able”.

“μοι”:  first person, personal, singular, dative pronoun meaning “me”.

“νῦν”:  temporal adverb meaning “now”.

“ἀκολουθῆσαι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to follow”.

“ἀκολουθήσεις”:  second person, singular, future, active, indicative verb meaning “you will follow”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ὕστερον”:  adverb meaning “later”.

The meaning of this verse is,

Simon Peter says to him, “Lord, where do you go?”  Jesus answered him, “Where I go you are not able to follow me now, but you will follow later.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· κύριε, ποῦ ὑπάγεις (John 13:36) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation