ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ (John 16:13)

The estimated reading time for this post is 113 seconds

Title:  But When He Shall Have Come, He, The Spirit of Truth, Will Guide You into Every Truth

The text is, “ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ ἀλλ’ ὅσα ἀκούσει λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν”.

ὅταν -> subordinating temporal conjunction -> when

δὲ -> coordinating conjunction -> but

ἔλθῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> he shall have come

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the

πνεῦμα -> neuter, singular, nominative noun -> spirit

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the NRIEH

ἀληθείας -> feminine, singular, genitive noun -> of truth

ὁδηγήσει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> will lead

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you | you all | you people

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> into | in

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the NRIEH

ἀληθείᾳ -> feminine, singular, dative noun -> truth

πάσῃ -> feminine, singular, adjective -> all | every

οὐ -> negative particle -> not

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> for

λαλήσει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> he will speak

ἀφ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

ἑαυτοῦ -> third person, masculine, singular, genitive, reflexive pronoun -> himself | his authority | his own

ἀλλ’-> coordinating adversative conjunction -> but

ὅσα -> neuter, plural, accusative, correlative, pronoun -> whatever

ἀκούσει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> he hears

λαλήσει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> he will speak

καὶ -> coordinating conjunction -> and

τὰ -> neuter, plural, accusative article -> the

ἐρχόμενα -> present, middle, participial, neuter, plural, accusative verb -> things coming

ἀναγγελεῖ -> third person, singular, future, active, indicative verb -> he will ( declare | announce | proclaim)

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

The meaning of this verse is,

But when he shall have come, he, the spirit of truth will guide you into every truth, for he will not speak from himself, but whatever he hears he will speak, and he will proclaim to you the things coming.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ (John 16:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation