Ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν (John 3:23)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title: -> Also John was Near Baptizing in Aenon

The text is, “Ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο”,

Ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

δὲ -> coordinating conjunction -> but

καὶ -> coordinating conjunction -> also

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

Ἰωάννης” -> masculine, singular, nominative, proper noun -> John

βαπτίζων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> baptizing

ἐν” -> preposition taking the dative for its object word and -> in

Αἰνὼν -> feminine, singular, dative, proper noun -> Aenon

ἐγγὺς -> improper preposition taking the genitive for its object word and -> near

τοῦ -> neuter, singular, genitive, proper noun -> Salim

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ὕδατα -> neuter, plural, nominative noun -> water

πολλὰ -> neuter, plural, nominative adjective -> plentiful

ἦν -> third person, singular, perfect, indicative verb -> was

ἐκεῖ -> adverb of place -> there

καὶ -> coordinating conjunction -> and

παρεγίνοντο -> third person, plural, imperfect, middle, indicative verb -> people were coming

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐβαπτίζοντο -> third person, plural, imperfect, passive, indicative verb -> being baptized

The meaning of this verse is,

“John also was near baptizing in Aenon near Salim, because water was plentiful there, and people were coming and being baptized.”

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν (John 3:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation