Ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν (John 3:23)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  But Also John was Baptizing in Aenon

The text is, “Ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο”.

“Ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “also” or “and”.

“ὁ “:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“Ἰωάννης”  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “John”.

“βαπτίζων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “baptizing”.

“ἐν”  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“Αἰνὼν”:  feminine, singular, dative, proper noun meaning “Aenon”.

“ἐγγὺς”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “near”.

“τοῦ”:  neuter, singular, genitive, proper noun meaning “Salim”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“ὕδατα”:  neuter, plural, nominative noun meaning “water”.

“πολλὰ”:  neuter, plural, nominative adjective meaning “plentiful”.

” ἦν”:  third person, singular, perfect, indicative verb meaning “was”.

“ἐκεῖ”:  adverb of place meaning “there”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“παρεγίνοντο”:  third person, plural, imperfect, middle, indicative verb meaning “(people) were coming”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐβαπτίζοντο”:  third person, plural, imperfect, passive, indicative verb meaning “being baptized”.

The meaning of this verse is, “But John was there also baptizing in Aenon near Salim, because water was plentiful there, and (people) were coming and being baptized.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν (John 3:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation