ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν (John 16:14)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  He Will Glorify Me, Since He Will Receive From Mine and He Will Declare to You

The text is, “ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν”.

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

ἐμὲ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

δοξάσει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> will glorify

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because | since

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from | out of

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

ἐμοῦ -> neuter, singular, genitive, possessive adjective -> mine

λήμψεται -> third person, singular, future, active, indicative verb -> he will receive

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἀναγγελεῖ -> third person, singular, future, active, indicative verb -> he will ( proclaim | announce | declare )

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

The meaning of this verse is,

He will glorify me, since he will receive from mine and he will declare to you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν (John 16:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation