ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον λέγει αὐτοῖς ἐγώ εἰμι (John 18:5)

The estimated reading time for this post is 74 seconds

Title:  They answered him,”Jesus of Nazareth.”  He says to them, “I am.”

The text is, “ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον λέγει αὐτοῖς ἐγώ εἰμι εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ’ αὐτῶν”.

ἀπεκρίθησαν -> third person, plural, aorist, passive, indicative verb -> they answered

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

Ἰησοῦν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Jesus

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

Ναζωραῖον -> masculine, singular, accusative. proper noun -> Nazarene

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> he says

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -.> to them

ἐγώ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

εἰμι -> first person, singular, present, indicative verb -> am

εἱστήκει -> third person, singular, pluperfect, active, indicative verb -> had stood

δὲ -> coordinating conjunction -> now

καὶ -> adverb -> also

Ἰούδας -> third person, singular, nominative, proper noun -> Judas

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

παραδιδοὺς -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one betraying | one delivering over

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

μετ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

αὐτῶν -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun -> them

The meaning of this verse is,

They answered him, “Jesus of Nazareth.”  He says to them, “I am.”  Now Judas, the one delivering him over, had stood with them.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον λέγει αὐτοῖς ἐγώ εἰμι (John 18:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation