ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει (John 13:20)

The estimated reading time for this post is 58 seconds

Title:  Truly, Truly, I Say to You, The One Receiving Whichever One I Should Send, Receives Me

The text is, “ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“λέγω”  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I say”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“λαμβάνων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one receiving”.

“ἄν”:  particle meaning “one”.

“τινα”:  masculine, singular, indefinite pronoun meaning whichever”.

“πέμψω”:  first person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “I should send”.

“ἐμὲ”  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“λαμβάνει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “receives”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐμὲ”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“λαμβάνων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one receiving”.

“λαμβάνει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “receives”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“πέμψαντά”:  aorist, active, participial, masculine, singular, accusative verb meaning “one sending”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

The meaning of this verse is,

Truly, truly, I say to you, the one receiving whichever one I should send, receives me, and the one receiving me, receives the one sending me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει (John 13:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation