ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν (John 4:23)

The estimated reading time for this post is 72 seconds

Title:  But the Hour is Coming, and Now Is

The text is, “ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν”

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “comes” or “is coming”.

“ὥρα”:  third person, feminine, singular, nominative noun meaning “the hour”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“νῦν”:  temporal adverb meaning “now”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὅτε”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the” but it is not required to be rendered into English here.

“ἀληθινοὶ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “true”.

“προσκυνηταὶ”:  masculine, plural, nominative noun meaning “worshipers”.

“προσκυνήσουσιν”:  third person, plural, future, active, indicative verb meaning “will worship”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the”.

“πατρὶ”:  masculine, singular, dative noun meaning “Father”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“πνεύματι”:  neuter, singular, dative noun meaning “spirit”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀληθείᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “truth”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πατὴρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Father”.

“τοιούτους”:  masculine, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “such”.

“ζητεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “seeks”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“προσκυνοῦντας”:  present, active, participial, masculine, plural, accusative verb meaning “worshiping”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

But the hour is coming and now is when true worshipers will worship the Father in spirit and truth, and for the Father seeks such worshiping Him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν (John 4:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation