Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀκολούθει μοι (John 1:43)

The estimated reading time for this post is 112 seconds

Title: The Next Day He Decided to Go to Galilee, and Found Philip and Said to Him, “You Follow Me.”

The text is, “Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀκολούθει μοι”.

Τῇ -> feminine, singular, dative article -> the

ἐπαύριον -> temporal adverb -> tomorrow or next day

ἠθέλησεν -> third person, singular, aorist, active, indicative -> he decided

ἐξελθεῖν -> aorist, active, infinitive verb -> to go

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH**

Γαλιλαίαν -> feminine, singular, accusative, proper noun -> Galilee

καὶ -> coordinating conjunction -> and

εὑρίσκει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> finds CER* found

Φίλιππον -> third person, masculine, singular, accusative, proper noun -> Philip

καὶ -> coordinating conjunction -> and

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says CER said

αὐτῷ  is  third person, personal, singular, masculine, dative pronoun -> to him

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ἀκολούθει -> second person, singular, present, active, imperative verb -> you follow

μοι -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

The meaning of this verse is,

The next day he decided to go to Galilee, and found Philip and said to him, “You follow me.”

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “ἔρχεται” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

*NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀκολούθει μοι (John 1:43) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation