ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζω (John 1:28)

The estimated reading time for this post is 77 seconds

Title:  These Things Took Place in Bethany Across the Jordan, Where John Was Baptizing

The text is, “ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζω”.

ταῦτα -> neuter, plural, nominative, demonstrative pronoun -> this or these things

ἐν -> preposition taking the dative for its object word and -> in

Βηθανίᾳ -> feminine, singular, dative, proper noun -> Bethany

ἐγένετο -> third person, singular, aorist, middle, indicative verb -> happened

πέραν -> n improper preposition taking the genitive for its object word, and -> across

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

Ἰορδάνου -> masculine, singular, genitive, proper noun -> Jordan

ὅπου -> n adverb of place -> where

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH*

Ἰωάννης -> masculine, singular, nominative noun -> John

βαπτίζων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> baptizing

The meaning of this verse is,

These things took place in Bethany across the Jordan, where John was baptizing.

*NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζω (John 1:28) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation