λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς τοσούτῳ χρόνῳ μεθ’ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με Φίλιππε (John 14:9)

The estimated reading time for this post is 106 seconds

Title:  Jesus says to him, “I Have Been With You so Much Time, and You Do Not Know Me, Philip?’

The text is, “λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς τοσούτῳ χρόνῳ μεθ’ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με Φίλιππε ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα πῶς σὺ λέγεις δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα”.

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

τοσούτῳ -> masculine, singular, dative, demonstrative pronoun -> so much

χρόνῳ -> masculine, singular, dative noun -> time

μεθ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

ὑμῶν -> third person, personal, plural, dative pronoun -> you

εἰμι -> first person, singular, present, indicative verb -> I am

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐκ -> negative particle -> not

ἔγνωκάς -> second person, singular, perfect, active, indicative verb -> you do know

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

Φίλιππε -> masculine, singular, vocative, proper noun -> Philip

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἑωρακὼς -> perfect, active, participial, masculine, singular, plural verb -> ones having seen

ἐμὲ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

ἑώρακεν -> third person, singular, perfect, active, indicative verb -> have seen

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

πῶς -> how is it that

σὺ -> second person, singular, nominative pronoun -> you

λέγεις -> second person, singular, present, active, indicative verb -> say

δεῖξον -> second person, singular, aorist, active, imperative verb -> you show

ἡμῖν -> first person, personal, plural, dative pronoun -> us

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

The meaning of this verse is,

Jesus says to him, “I have been with you so much time, and you do not know me, Philip?  The ones that have seen me, have seen the Father!  How is it that you say, ‘You!  Show us the Father’?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς τοσούτῳ χρόνῳ μεθ’ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με Φίλιππε (John 14:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation