καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς (John 20:20)

The estimated reading time for this post is 91 seconds

Title:  And Having Said This He Showed His Hands and Side to Them

The text is, “καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

εἰπὼν -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> having said

ἔδειξεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he showed

τὰς -< feminine, plural, accusative article -> the NRIEH*

χεῖρας -> feminine, plural, accusative noun -> hands

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

πλευρὰν -> feminine, singular, accusative noun ->side

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

ἐχάρησαν -> third person, plural, aorist, passive, indicative verb -> rejoiced

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

οἱ -> masculine, singular, nominative article -> the

μαθηταὶ -> masculine, singular, nominative noun -> disciples

ἰδόντες -> aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb -> they had been seeing

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

κύριον -> masculine, singular, accusative noun -> Lord

The meaning of this verse is,

And having said this he showed his hands and side to them.  So the disciples rejoiced!  They had been seeing the Lord!

*NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς (John 20:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation