εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν (John 16:17)

The estimated reading time for this post is 116 seconds

Title:  Therefore Of His Disciples Said to One Another, “What is This He Says to Us?”

The text is, “εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με καί ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα”.

εἶπαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> said

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so | therefore

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of | from

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the NRIEH

μαθητῶν -> masculine, plural, genitive noun -> disciples

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun -> his

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

ἀλλήλους -> masculine, plural, accusative, reciprocal pronoun -> one another

τί -> interrogative pronoun -> what

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

τοῦτο -> neuter, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this

ὃ -> neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun -> that

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> he says

ἡμῖν -> first person, personal, plural, accusative pronoun -> to us

μικρὸν -> neuter, singular, accusative adjective -> a short time

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐ -> negative particle -> not

θεωρεῖτέ -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you do see

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

καὶ -> coordinating conjunction -> and

πάλιν -> adverb -> again

μικρὸν -> neuter, singular, accusative adjective -> a short time

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὄψεσθέ -> second person, plural, future, middle, indicative verb -> you will see

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

καί -> coordinating conjunction -> and

ὅτι -> subordinating conjunction -> because | since

ὑπάγω -> first person, singular, present, active, indicative verb ->I go

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

The meaning of this verse is,

Therefore of his disciples said to one another, “What is this he says to us, ‘A short time and you do not see me’, and ‘again a short time, and you will see me’, and ‘because I go to the Father’?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν (John 16:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation