εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας (John 13:3)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  Knowing that the Father Gave All to Him, into the Hands

The text is, “εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει”.

“εἰδὼς”:  perfect, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “knowing”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“πάντα”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “all”.

“ἔδωκεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “gave”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πατὴρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Father”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὰς”:  feminine, plural, accusative article meaning “the”.

“χεῖρας”:  feminine, plural, accusative noun meaning “hands”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὅτι”:  subordinating explanatory conjunction meaning “that”.

“ἀπὸ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “God”.

“ἐξῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “it came”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “God”.

“ὑπάγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he returns”.

The meaning of this verse is,

Knowing that the Father gave all to him, into the hands, and that it came from God, and to God he returns,

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας (John 13:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation