τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον (John 5:6)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  Jesus, Having Seeing him Laid Down

The text is, “τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι”.

“τοῦτον”:  masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “him”.

“ἰδὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having seen”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“κατακείμενον”:  present, middle, participial, masculine, singular, accusative verb meaning “laid down”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“γνοὺς”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having known”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“πολὺν”:  masculine, singular, accusative adjective meaning “much”.

“ἤδη”:  temporal adverb meaning “already”.

“χρόνον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “time”.

“ἔχει:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “has been”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“θέλεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you do want” or “do you want”.

“ὑγιὴς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “healed”.

“γενέσθαι”: aorist, middle, infinitive verb meaning “to be”.

The meaning of this verse is,

Jesus, seeing him laid down, and having known that already much time has been, says to him, “Do you want to be healed?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον (John 5:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation