ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν (John 4:32)

The estimated reading time for this post is 37 seconds

Title:  But He Said to Them, “I Have Food…”

The text is, “ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “he”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“βρῶσιν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “food”.

“ἔχω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “have”.

“φαγεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to eat”.

“ἣν”:  feminine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “that”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἴδατε”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “do know”.

The meaning of this verse is:

But he said to them, “I have food to eat that you do not know.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν (John 4:32) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation