ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους (John 4:33)

The estimated reading time for this post is 48 seconds

Title: So the Disciples Were Saying to Each Other

The text is, ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους· μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν.

ἔλεγον- -> third person, plural, imperfect, active, indicative verb -> were saying

οὖν- -> inferential coordinating conjunction -> so

οἱ- -> masculine, plural, nominative article -> the

μαθηταὶ- -> masculine, plural, nominative noun -> disciples

πρὸς- -> preposition taking the accusative for its object word -> to or toward

ἀλλήλους- -> masculine, plural, accusative, reciprocal pronoun each other

μή- -> interrogative particle -> not

τις- -> masculine, singular, nominative, indefinite pronoun -> anyone

ἤνεγκεν- -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> has brought

αὐτῷ- -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

φαγεῖν- -> aorist, active, infinitive verb -> to eat

The meaning of this verse is,

So the disciples were saying to each other, ‘Has not anyone brought to him to eat?’”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους (John 4:33) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation