ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους (John 4:33)

The estimated reading time for this post is 33 seconds

The text is, “ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους· μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were saying”.

“οὖν”:  inferential coordinating conjunction meaning “so”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“μαθηταὶ”:  masculine, plural, nominative noun meaning “disciples”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word meaning “to” or “toward”.

“ἀλλήλους”:  masculine, plural, accusative, reciprocal pronoun “each other”.

“μή”:  interrogative particle meaning “not”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “anyone”.

“ἤνεγκεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “has brought”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“φαγεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to eat”.

The meaning of this verse is:

So the disciples were saying to each other, “Has not anyone brought to him to eat?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους (John 4:33) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation