ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται (John 4:40)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  So When the Samaritans came to Him

ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ’ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας

“ὡς”:  subordinating conjunction meaning “when”.

“οὖν”:  coordinating conjunction meaning “so” or “therefore”.

“ἦλθον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “came”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to” or “toward”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Σαμαρῖται”:  masculine, plural, nominative noun meaning “Samaritans”.

“ἠρώτων”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “they asked”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“μεῖναι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to stay”, “to remain”, or “to abide”.

“παρ’”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “with”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἔμεινεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he stayed”.

“ἐκεῖ”:  adverb of place meaning “there”.

“δύο”:  feminine, plural, accusative, cardinal adjective meaning “two”.

“ἡμέρας”: feminine, plural, accusative noun meaning “days”.

The meaning of this verse is,

Therefore, when the Samaritans came toward him they asked him to stay with them, and he stayed there two days.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται (John 4:40) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation