ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται (John 4:40)

The estimated reading time for this post is 67 seconds

Title -> So When the Samaritans came to Him

The text is, “ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ’ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας”.

ὡς -> subordinating conjunction -> when

οὖν -> coordinating conjunction -> so or therefore

ἦλθον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> came

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to or toward

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

Σαμαρῖται -> masculine, plural, nominative noun -> Samaritans

ἠρώτων -> third person, plural, imperfect, active, indicative verb -> they asked

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

μεῖναι -> aorist, active, infinitive verb -> to stay, to remain, or to abide

παρ’ -> preposition taking the dative for its object word -> with

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> them

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἔμεινεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he stayed

ἐκεῖ -> adverb of place -> there

δύο -> feminine, plural, accusative, cardinal adjective -> two

ἡμέρας: feminine, plural, accusative noun -> days

The -> of this verse is,

Therefore, when the Samaritans came toward him they asked him to stay with them, and he stayed there two days.”

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται (John 4:40) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation