καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ (John 4:41)

The estimated reading time for this post is 29 seconds

Title:  And Many More Believed Because of His Word

The text is “καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πολλῷ”:  neuter, singular, dative adjective meaning “many”.

“πλείους”:  masculine, plural, nominative, comparative adjective meaning “more”.

“ἐπίστευσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “believed”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “because of”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“λόγον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “word” or “message”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

The meaning of this verse is,

And many more believed because of his message.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ (John 4:41) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation