κ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν (John 4:39)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title:  But from that Town Many Believed

The text is, “Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα”.

“Ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πόλεως”:  feminine, singular, genitive noun meaning “town”.

“ἐκείνης”:  feminine, singular, genitive, demonstrative pronoun meaning “that”.

“πολλοὶ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “many”.

“ἐπίστευσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “believed”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in” or “into”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“Σαμαριτῶν”:  masculine, plural, genitive noun meaning “Samaritans”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “because of”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“λόγον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “word” or “message”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “of the”.

“γυναικὸς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “woman”.

“μαρτυρούσης”:  present, active, participial, feminine, singular, genitive verb meaning “bearing witness”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“εἶπέν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he told”.

“μοι”:  first person, personal, singular, dative pronoun meaning “to me”.

“πάντα”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “all”.

“ἃ”:  neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun meaning “that”.

“ἐποίησα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I did”.

The meaning of this verse is,

But from that town many Samaritans believed in him, because of the message of the woman bearing witness, that “He told to me all that I did.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 κ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν (John 4:39) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation