κ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν (John 4:39)

The estimated reading time for this post is 121 seconds

Title -> But from that Town Many Believed

The text is, “Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα”.

Ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from or out of

δὲ -> coordinating conjunction -> but

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the NRIEH**

πόλεως -> feminine, singular, genitive noun -> town

ἐκείνης -> feminine, singular, genitive, demonstrative pronoun -> that

πολλοὶ -> masculine, plural, nominative adjective -> many

ἐπίστευσαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> believed

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> in or into

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the

Σαμαριτῶν -> masculine, plural, genitive noun -> Samaritans

διὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> because of

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

λόγον -> masculine, singular, accusative noun -> word or message

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> of the

γυναικὸς -> feminine, singular, genitive noun -> woman

μαρτυρούσης -> present, active, participial, feminine, singular, genitive verb -> bearing witness

ὅτι -> subordinating conjunction -> that

εἶπέν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he told

μοι -> first person, personal, singular, dative pronoun -> to me

πάντα -> neuter, plural, accusative adjective -> all

ἃ -> neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun -> that

ἐποίησα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I did

The -> of this verse is,

But from that town many Samaritans believed in him, because of the message of the woman bearing witness, that “He told to me all that I did.'”

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. Another example is the use of “doubled negatives” or “negations” in Greek, which are not translated except in the correct English usage.  The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 κ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν (John 4:39) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation