ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων (John 10:13)

The estimated reading time for this post is 33 seconds

Title:   Since He is a Hired Hand, and Cares Not for Them, the Sheep

The text is, “ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “because” or “since”.

“μισθωτός”  third person, singular, nominative noun meaning “a hired hand”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “he is”.

“καὶ”: coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“μέλει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning cares”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, plural, dative noun meaning “them”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “for”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“προβάτων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “sheep”.

The meaning of this verse is,

Since he is a hired hand, and cares not for them, the sheep.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων (John 10:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation