ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν (John 4:45)

The estimated reading time for this post is 78 seconds

Title:  So When He Came to Galilee

The text is, “ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν”.

“ὅτε”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“ἦλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he came”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to” or “into”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Γαλιλαίαν”:  feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Galilee”.

“ἐδέξαντο”:  third person, aorist, middle, indicative verb meaning “they welcomed”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Γαλιλαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Galileans”.

“πάντα”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “all”.

“ἑωρακότες”:  perfect, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “having seen”.

“ὅσα”:  neuter, plural, accusative, correlative pronoun meaning “as much as”.

“ἐποίησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he did”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“Ἱεροσολύμοις”:  neuter, plural, dative, proper noun meaning “Jerusalem”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “on occasion of”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἑορτῇ”:  feminine, singular, dative noun meaning “feast”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “also”.

“αὐτοὶ”:  third person, personal, masculine, plural, nominative pronoun meaning “they”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“ἦλθον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “went”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“ἑορτήν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “feast”.

The meaning of this verse is,

So, when he came into Galilee, all the Galileans welcomed him, having seen as much as he did in Jerusalem on occasion of the feast, for they also went to the feast.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν (John 4:45) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation