Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός (John 15:26)

The estimated reading time for this post is 93 seconds

Title:  When the Helper , Whom I Will Send to You From the Father, Should Come

The text is, “Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ”.

Ὅταν -> subordinating temporal conjunction -> when

ἔλθῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> should come

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

παράκλητος -> masculine, singular, nominative noun -> Helper

ὃν -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> whom

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

πέμψω -> first person, singular, future, active, indicative verb -> will send

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

παρὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

πατρός -> masculine, singular, genitive noun -> Father

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the

πνεῦμα -> neuter, singular, nominative noun -> Spirit

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the NRIEH

ἀληθείας -> feminine, singular, genitive noun -> of truth

ὃ -> neuter, singular, nominative, definite, relative article -> who

παρὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

πατρὸς -> masculine, singular, genitive noun -> Father

ἐκπορεύεται -> third person, singular, middle, indicative  verb -> proceeds

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

μαρτυρήσει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> will bear witness

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> about

ἐμοῦ -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> me

The meaning of this verse is,

When the Helper, whom I will send to you from the Father shall come, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will bear witness about me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός (John 15:26) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation