ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται (John 3:18)

The estimated reading time for this post is 67 seconds

Title:  The One Believing in Him is Not Condemned

The text is, “ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πιστεύων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one believing”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”:

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“κρίνεται”:  third person, present, passive, indicative verb meaning “is condemned”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“πιστεύων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one believing”.

“ἤδη”:  temporal adverb meaning “already”.

“κέκριται”: third person, singular, perfect, passive, indicative verb meaning “is condemned”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction of causation meaning “because”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“πεπίστευκεν”:  third person, singular, perfect, active,indicative verb meaning “has believed”.

“εἰς”: preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“ὄνομα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “name”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“μονογενοῦς”:  masculine, singular, genitive adjective meaning “only”, “only begotten”, or “unique”.

“υἱοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of God”.

The meaning of this verse is, “The one believing in him is not condemned, but the one not believing is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten son of God.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται (John 3:18) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation