Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις (John 11:54)

The estimated reading time for this post is 86 seconds

Title:  So Jesus Was No Longer Walking Around in Boldness Among the Jews

The text is, “Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις ἀλλ’ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν”.

“Ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“οὐκέτι”:  temporal adverb meaning “no longer”.

“παρρησίᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “in boldness”.

“περιεπάτει”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “was walking around”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “among”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “the”.

“Ἰουδαίοις”:  masculine, plural, dative, proper noun meaning “Jews”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἀπῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “departed”.

“ἐκεῖθεν”:  adverb of place meaning “from there”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to” or “into”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“χώραν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “region”.

“ἐγγὺς”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “near”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“ἐρήμου”:  feminine, singular, genitive adjective meaning “desert”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to” or “into”.

“Ἐφραὶμ”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Ephraim”.

“λεγομένην”:  present, passive, participial, feminine, singular, accusative verb meaning “being called”.

“πόλιν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “a town”.

“κἀκεῖ”:  crasis of “καὶ” (coordinating conjunction meaning “and”) and “έκεῖ” (adverb of place meaning “there”), the crasis meaning “and there”.

“ἔμεινεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he remained”.

“μετὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “with”.

“τῶν”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“μαθητῶν”:  masculine, plural, accusative noun meaning “disciples”.

The meaning of this verse is,

So Jesus was no longer walking around in boldness among the Jews, but departed from there into the region near the desert, into a town being called Ephraim, and he remained there with the disciples.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις (John 11:54) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation