ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ (John 14:24)

The estimated reading time for this post is 79 seconds

Title:  The One Not Loving Me Does Not Keep My Words

The text is, “ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός”.

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

μὴ -> negative particle -> not

ἀγαπῶν -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one loving

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

τοὺς -> masculine, plural, accusative article -> the NRIEH

λόγους -> masculine, plural, accusative noun -> words

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

οὐ -> negative particle -> not

τηρεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> does keep

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

λόγος -> masculine, singular, nominative noun -> word

ὃν -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> that

ἀκούετε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you hear

οὐκ -> negative particle -> not

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ἐμὸς -> masculine, singular, nominative, possessive adjective -> mine

ἀλλὰ -> coordinating adversative conjunction -> but

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> of the

πέμψαντός -> aorist, active, participle, masculine, singular, genitive verb -> having sent

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

πατρός -> masculine, singular, genitive noun -> Father

The meaning of this verse is,

The one not loving me does not keep my words, and the word that you hear is not mine, but of the Father having sent me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ (John 14:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation