ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν (John 18:32)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  So That the Word of Jesus that He Spoke Should Be Fulfilled, Making Known the Kind of Death He Was About to Die

The text is, “ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν“.

ἵνα -> subordinating conjunction -> so that

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

λόγος -> masculine, singular, nominative noun -> word

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

Ἰησοῦ -> masculine, singular, genitive, proper, noun -> of Jesus

πληρωθῇ -> third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb -> should be fulfilled

ὃν -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> that

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he spoke

σημαίνων -> present, active,participial, masculine, singular, nominative verb -> making known

ποίῳ -> masculine, singular, dative, interrogative pronoun -> the kind

θανάτῳ -> masculine, singular, dative noun -> of death

ἤμελλεν -> third person, singular, imperfect, active,indicative verb -> he was about to

ἀποθνῄσκειν -> present, active,infinitive verb -> to die

The meaning of this verse is,”

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν (John 18:32) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation