Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας (John 4:46)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title:  So He Came Again to Cana of Galilee

The text is, “Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον.

Καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ”.

“Ἦλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he came”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so” or “thus”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Κανὰ”:  feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Cana”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but is not rendered into English here.

“Γαλιλαίας”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “of Galilee”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“ἐποίησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he made”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“ὕδωρ”:  neuter, singular, accusative noun meaning “water”.

“οἶνον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “wine”.

“Καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “there was”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “a certain”.

“βασιλικὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “official”.

“οὗ”:  masculine, singular, genitive, definite, relative pronoun meaning “whose”.

“ὁ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it i not rendered into English here.

“υἱὸς”:  masculine, singular, genitive noun meaning “son”.

“ἠσθένει”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “was ill”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“Καφαρναούμ”: feminine, singular, dative, proper noun meaning “Capernaum”.

The meaning of this verse is,

So he came again to Cana of Galilee, where he made the water wine, and there was a certain official whose son was ill in Capernaum.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας (John 4:46) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation