ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον (John 19:39)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title:  And Also Came Nicodemus the One Having Come Earlier to Him at Night

The text is, “ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν”.

ἦλθεν -> third person, singular, aorist, indicative verb -> came’

δὲ -> coordinating conjunction -> and

καὶ -> adverb -> also

Νικόδημος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Nicodemus

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἐλθὼν -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one having come

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

νυκτὸς -> feminine, singular, genitive noun -> at night

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the NRIEH

πρῶτον -> adverb -> earlier

φέρων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> bringing

μίγμα -> neuter, singular, accusative noun -> a mixture

σμύρνης -> feminine, singular, genitive noun -> of myrrh

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἀλόης -> feminine, singular, genitive noun -> aloes

ὡς -> indefinite particle -> about

λίτρας -> feminine, plural, accusative noun -> Roman pounds

ἑκατόν -> feminine, plural, accusative, cardinal adjective -> seventy -five

The meaning of this verse is,

And also came Nicodemus, the one having come earlier to him at night, bringing a mixture of myrrh and aloes, about seventy-five Roman pounds.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον (John 19:39) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation