ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς (John 7:28)

The estimated reading time for this post is 91 seconds

Title:  So Jesus Proclaimed, Teaching in the Temple

The text is, “ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων· κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε”.

“ἔκραξεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “proclaimed”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “the”.

“ἱερῷ”:  neuter, singular, dative noun meaning “temple”.

“διδάσκων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “teaching”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“λέγων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “saying”.

“κἀμέ”:  crasis of “καὶ” (coordinating conjunction)  and “μέ'” (first person, personal, singular, accusative pronoun), meaning “and me”.

“οἴδατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “you know”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἴδατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “you know”.

“πόθεν”:  interrogative particle meaning “from where”.

“εἰμί”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “I am”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀπ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“ἐμαυτοῦ”:  first person, masculine, singular, genitive, reflexive pronoun meaning “myself”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἐλήλυθα”:  first person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “I have come”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “it is”.

“ἀληθινὸς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “true”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πέμψας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one having sent”.

“με”:  second person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ὃν”:  masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “him”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἴδατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “you do know”.

The meaning of this verse is,

So Jesus proclaimed, teaching in the temple, saying, “And me you know, and you know from where I am, and of myself I have not come, but it is true, you do not know him having sent me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς (John 7:28) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation