ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν (John 7:27)

The estimated reading time for this post is 42 seconds

Title:  But This One, We Know From Where He Is

The text is, “ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“τοῦτον”:  masculine, singular, genitive, demonstrative pronoun meaning “this one”.

“οἴδαμεν”:  first person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “we know”.

“πόθεν”:  interrogative particle meaning “from where”.

“ἐστίν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“χριστὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “the Christ”.

“ὅταν”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“ἔρχηται”:  third person, singular, present, middle, subjunctive verb meaning “he should appear”.

“οὐδεὶς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “no one”.

“γινώσκει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “knows”.

“πόθεν”:  interrogative particle meaning “from where”.

“ἐστίν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “he is”.

The meaning of this verse is,

But this one, we know from where he is, but the Christ, when he should appear, no one know from where he is.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν (John 7:27) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation