Ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι (John 4:4)

The estimated reading time for this post is 27 seconds

Title:  But It is Necessary

The text is, “Ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας”.

“Ἔδει”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “it was necessary”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular. accusative pronoun meaning “for him”.

“διέρχεσθαι”:  third person, present, middle, infinitive  meaning “to pass”.

“διὰ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “through”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Σαμαρείας”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “Samaria”.

The meaning of this verse is,

But it was necessary for him to pass through Samaria.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι (John 4:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation