ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου (John 15:10)

The estimated reading time for this post is 91 seconds

Title:  If You Should Keep My Commandments You Will Remain in My Love

The text is, “ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ”.

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

τὰς -> feminine, plural, accusative article -> the NRIEH

ἐντολάς -> feminine, plural, accusative noun -> commandments

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

τηρήσητε -> second person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> you should keep

μενεῖτε -> second person, plural, future, active, indicative verb -> you will remain

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the NRIEH

ἀγάπῃ -> feminine, singular, dative noun -> love

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> as

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

τὰς -> feminine, plural, accusative article -> the NRIEH

ἐντολὰς -> feminine, plural, accusative noun -> commandments

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

πατρός -> masculine, singular, genitive noun -> Father

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

τετήρηκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> I have kept

καὶ -> coordinating conjunction -> and

μένω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I remain

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the NRIEH

ἀγάπῃ -> feminine, singular, dative noun -> love

The meaning of this verse is,

If you should keep my commandments you will remain in my love, as I have kept my Father’s commandments and I remain in his love.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου (John 15:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation