ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον (John 19:5)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  So Jesus Came Out, Wearing the Crown Made of Thorns and the Purple Robe

The text is, “ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον καὶ λέγει αὐτοῖς ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος”.

ἐξῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> came

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ἔξω -> adverb of place -> out

φορῶν -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> wearing

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

ἀκάνθινον -> masculine, singular, accusative adjective -> made of thorns

στέφανον -> masculine, singular, accusative noun -> crown

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

πορφυροῦν -> neuter, singular, accusative adjective -. purple

ἱμάτιον -> neuter, singular, accusative noun -> robe

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

λέγει -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he said

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

ἰδοὺ -> interjection -> look! pay attention!

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἄνθρωπος -> masculine, singular, nominative noun -> man

The meaning of this verse is,

So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe, and he, Pilate, said, “Look!  Pay attention!  The Man!”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον (John 19:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation