Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν (John 4:31)

The estimated reading time for this post is 29 seconds

Title:  In the Meanwhile the Disciples Urged Him

The text is, “Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· ῥαββί, φάγε”.

“Ἐν”:  preposition taking the dative and meaning “in”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “the”.

“μεταξὺ”:  adverb meaning “meanwhile”.

“ἠρώτων”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “urged”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“μαθηταὶ”:  masculine, plural, nominative noun meaning “disciples”.

“λέγοντες”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “saying”.

“ῥαββί”:  Hebraicized particle meaning “Rabbi”.

“φάγε”:  third person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “eat”.

The meaning of this verse is,

In the meanwhile, the disciples urged him, saying, “Rabbi, eat.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν (John 4:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation