ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι (John 3:30)

The estimated reading time for this post is 29 seconds

Title: It is Necessary That One Must Grow, But I Be Made Less

The text is, “ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.”

ἐκεῖνον -> masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun -> him

δεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> it is necessary that

αὐξάνειν -> present, active, infinitive verb -> to grow

ἐμὲ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> I

δὲ -> coordinating conjunction -> but

ἐλαττοῦσθαι -> present, passive, infinitive verb -> be made less

The meaning of this verse is,

“It is necessary that one must grow, but I be made less.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι (John 3:30) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation