Ἐγένετο τότε τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις (John 10:22)

The estimated reading time for this post is 33 seconds

Title:  Then the Festival of Renewal and Dedication Was in Jerusalem

The text is, “Ἐγένετο τότε τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις, χειμὼν ἦν”.

“Ἐγένετο”:  third person, singular, aorist, middle, indicative verb meaning “it was”.

“τότε”:  temporal adverb meaning “then”.

“τὰ”:  neuter, plural, nominative article meaning “the”.

“ἐγκαίνια”:  neuter, plural, nominative noun meaning “Festival of Renewal and Dedication”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τοῖς”:  neuter, plural, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἱεροσολύμοις”:  neuter, plural, dative, proper noun meaning “Jerusalem”.

“χειμὼν”:  masculine, singular, nominative noun meaning “winter”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “it was”.

The meaning of this verse is,

Then the Festival of Renewal and Dedication was in Jerusalem; it was winter,

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐγένετο τότε τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις (John 10:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation