ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω (John 14:14)

The estimated reading time for this post is 43 seconds

Title:  I Will Do Anything If You Should Ask Me in My Name

The text is, “ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω”.

ἐάν -> subordinating conditional conjunction -> if

τι -> neuter, singular, accusative, indefinite pronoun -> anything

αἰτήσητέ -> second person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> you should ask

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

ὀνόματί -> masculine, singular, dative noun -> name

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun ->my

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

ποιήσω -> first person, singular, future,active, indicative verb -> will do

The meaning of this verse is,

I will do anything if you should ask me in my name.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω (John 14:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation