ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν (John 5:15)

The estimated reading time for this post is 38 seconds

Title:  The Man Left and Proclaimed

The text is, “ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ”.

“ἀπῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “departed”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἄνθρωπος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “man”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀνήγγειλεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “proclaimed”.

“τοῖς”:  masculine,  plural, dative article meaning “to the”.

“Ἰουδαίοις”:  masculine, plural, dative noun meaning “Jews”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἐστιν”  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ποιήσας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative noun meaning “one making”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ὑγιῆ”:  masculine, singular, accusative adjective meaning “healthy”.

The meaning of this verse is,

The man departed and proclaimed to the Jews that Jesus is the one making him healthy.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν (John 5:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation