ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας (John 18:35)

The estimated reading time for this post is 75 seconds

Title:  Pilate Answered, “Unless I am Jewish!  Your Own Nation and Priests Delivered You Over to Me.  What Did You Do?”

The text is, “ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας”.

ἀπεκρίθη -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> answered

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πιλᾶτος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Pilate

μήτι -> interrogative particle -> nor| neither | unless

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

Ἰουδαῖός ->masculine, singular, nominative, proper adjective -> Jewish

εἰμι -> first person, singular, present, indicative verb -> am

τὸ  -> neuter, singular, nominative article -> the NRIEH

ἔθνος -> neuter, singular, nominative noun -> nation

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the NRIEH

σὸν -> neuter, singular, nominative, possessive adjective -> your own

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἀρχιερεῖς -> masculine, plural, nominative noun -> priests

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the NRIEH

παρέδωκάν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> delivered over

σε -> second person, personal, singular, accusative pronoun -> you

ἐμοί -> first person, personal, singular, dative pronoun -> to me

τί -> neuter, singular, accusative, interrogative pronoun -> what

ἐποίησας -> second person, singular, aorist, active, indicative verb -> you did do

The meaning of this verse is,

Pilate answered, “Unless I am Jewish!  Your own nation and priests delivered you over to me.  What did you do?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας (John 18:35) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation