ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ ῥαββί σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦσὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ (John 1:49)

The estimated reading time for this post is 84 seconds

Title:  Nathanael Answered Him, “Rabbi, You are the Son of God, You are King of Israel.”

The text is, “ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ ῥαββί σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦσὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ”.

ἀπεκρίθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> answered

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

Ναθαναήλ -> third person, masculine, singular, nominative, proper noun -> Nathaniel

ῥαββί -> Hebraicized particle -> Rabbi

σὺ -> second person, personal, singular, nominative pronoun -> you

εἶ -> second person, singular, present, indicative verb -> are

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ὁυἱὸς -> masculine, singular, nominative noun -> son

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH**

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> God

σὺ -> second person, personal, singular, nominative pronoun -> you

βασιλεὺς -> masculine, singular, nominative noun -> king

εἶ -> second person, singular, present, indicative verb -> are

τοῦ -> neuter, singular, genitive article -> the NRIEH

Ἰσραήλ -> neuter, singular, genitive, proper, noun -> of Israel

The meaning of this verse is,

Nathanael answered him, “Rabbi, you are the son of God, you are king of Israel.”

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ ῥαββί σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦσὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ (John 1:49) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation