ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις (John 1:50)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title: Jesus Answered Him and Said, “Because I Saw You Under the Fig Tree You Believe.”

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις μείζω τούτων ὄψῃ”

ἀπεκρίθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> answered

Ἰησοῦς -> third person, masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

καὶ -> coordinating conjunction -> and

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

ὅτι -> subordinating conjunction of causation -> because

εἶδόν -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I saw

σε -> second person, personal, singular, accusative pronoun -> you

ὑποκάτω -> improper preposition taking the genitive for its object word -> under

τῆς is  feminine, singular, genitive article -> the

συκῆς -> feminine, singular, genitive noun -> fig tree

πιστεύεις -> second person, singular, present active, indicative verb -> you believe

μείζω -> neuter, plural, accusative, comparative adjective -> greater

τούτων -> neuter, plural, genitive, demonstrative pronoun -> than these

ὄψῃ -> second person, singular, future, middle, indicative verb -> you will see

The meaning of this verse is,

Because I saw you under the fig tree you believe.  You will see greater than these.”

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις (John 1:50) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation