ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην (John 6:70)

The estimated reading time for this post is 49 seconds

Title:  Jesus Answered Them, “Did I Not Choose You, the Twelve”

The text is, “ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν”.

“ἀπεκρίθη”: third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ὑμᾶς”:  second person, personal, plural, accusative pronoun meaning “you”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“δώδεκα”:  masculine, plural, accusative, cardinal adjective meaning “twelve”.

“ἐξελεξάμην”:  first person, singular, aorist, middle, indicative verb meaning “did choose”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “you”.

“εἷς”:  masculine, singular, nominative, cardinal adjective meaning “one”.

“διάβολός”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “slanderous”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

The meaning of this verse is,

Jesus said to them, “Did I not choose you, the twelve, and of you, one is diabolical?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην (John 6:70) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation