ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου (John 6:71)

The estimated reading time for this post is 47 seconds

Title:  But He Was Mentioning Judas of Simon or Iscariot

The text is, “ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου· οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα”.

“ἔλεγεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “he was mentioning”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰούδαν”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Judas”.

“Σίμωνος”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “of Simon”.

“Ἰσκαριώτου”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “of Iscariot”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “since”.

“ἔμελλεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “was about”.

“παραδιδόναι”:  present, active, infinitive verb meaning “to betray”.

“αὐτόν”:  third person, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“εἷς”:  masculine, singular, nominative, cardinal adjective meaning “one”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“τῶν”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“δώδεκα”:  masculine, singular, genitive noun meaning “twelve”.

The meaning of this verse is,

Now, he was mentioning Judas of Simon of Iscariot, since he, one of the twelve, was about to betray him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου (John 6:71) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation