καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν (John 6:69)

The estimated reading time for this post is 37 seconds

Title:  And We Have Believed and We Have Known

The text is, “καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἡμεῖς”:  first person, personal, masculine, plural, nominative pronoun meaning “we”.

“πεπιστεύκαμεν”:  first person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “have believed”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐγνώκαμεν”:  first person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “we have known”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“σὺ”:  second person, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“εἶ”:  second person, singular, present, indicative verb meaning “are”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἅγιος”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “holy”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of God”.

The meaning of this verse is,

And we have believed, and we have known that you are the holy one of God.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν (John 6:69) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation