ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου (John 13:16)

The estimated reading time for this post is 52 seconds

77Title:  Truly, Truly, I Say to You, a Servant is Not Greater His Lord

The text is, “ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I say”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“δοῦλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a servant”.

“μείζων”:  masculine, singular, nominative, comparative adjective meaning “greater”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“κυρίου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “Lord”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“οὐδὲ”:  coordinating disjunctive conjunction meaning “nor”.

“ἀπόστολος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “apostle” or “messenger”.

“μείζων”:  masculine, singular, nominative, comparative adjective meaning “greater”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“πέμψαντος”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one having sent”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

Truly, truly, I say to you a servant is not greater his Lord, nor is the apostle greater the one having sent him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου (John 13:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation