τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς (John 11:46)

The estimated reading time for this post is 45 seconds

Title:  But Some of Them Want to the Pharisees and Told Them What Jesus Did.

The text is, “τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς”.

“τινὲς”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “some”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “from”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun meaning “them”.

“ἀπῆλθον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “went”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“Φαρισαίους”:  masculine, plural, accusative, proper noun meaning “Pharisees”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “told”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them”.

“ἃ”:  neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun meaning “what”.

“ἐποίησεν”:  third person, singular, aorist, active,indicative verb meaning “did”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

The meaning of this verse is,

But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus did.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς (John 11:46) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation