τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν (John 12:40)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title:  He Has Blinded Their Eyes and Hardened Their Heart

The text is, “τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς”.

“τετύφλωκεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “he has blinded”

“αὐτῶν”:  third person, plural, masculine, plural, genitive pronoun meaning “their”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὀφθαλμοὺς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “eyes”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐπώρωσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “hardened”.

“αὐτῶν”:  third person, plural, masculine, plural, genitive pronoun meaning “their”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“καρδίαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “heart”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“ἴδωσιν”:  third person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “they should see”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “with the”.

“ὀφθαλμοῖς”:  masculine, plural, dative noun meaning “eyes”.

“καὶ” coordinating conjunction meaning “and”.

“νοήσωσιν”:  third person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “they should understand”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “with the”.

“καρδίᾳ”:  feminine, singular,dative noun meaning “heart”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“στραφῶσιν”:  third person, plural, aorist, passive, subjunctive verb meaning “they should turn”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἰάσομαι”:  first person, singular, future, middle, indicative verb meaning “I would heal”.

“αὐτούς”:  third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun meaning “them”.

The meaning of this verse is,

He has blinded their eyes and hardened their heart, so that they should see with their eyes and understand with their heart, and they should turn, and I would heal them.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν (John 12:40) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation