ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ (John 7:9)

The estimated reading time for this post is 28 seconds

Title:  Now Having Said These Things He Stayed in Galilee

The text is, “ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these things”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“εἰπὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having said”.

“αὐτὸς”:  third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun meaning “he”.

“ἔμεινεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “stayed”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Γαλιλαίᾳ”:  feminine, singular, dative, proper noun meaning “Galilee”.

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ (John 7:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation